White tailed sea eagle juveniles fighting {Haliaeetus albicilla} Norway