Red panda fur hats worn by Yi people (ethnic minority) in winter. Lijiang, Yunnan, China 2001