Woman sweeps floor in Tibetan house Zhongdian, Yunnan, China 2001