White-throated Sparrow (Zonotrichia albicollis) in auutmn, Troy, Montana