White-throated Sparrow (Zonotrichia albicollis), Troy, Montana