White-throated Sparrow (Zonotrichia albicollis) in autumn, Troy, Montana