White-throated Sparrow (Zonotrichia albicollis) at pond, Troy, Montana