Aerial view of Lesser flamingos {Phoeniconaias minor} on Lake Natron, Tanzania.