Australasian Grebe (Tachybaptus novaehollandiae), Victoria, Australia