Bird-cherry ermine moths (Yponomeuta evonymella) Germany. June.