Brown-breasted bulbuls (Pycnonotus xanthorrhous) feeding on Permisson, Kawakarpo Mountain, Meri Snow Mountain National Park, Yunnan Province, China, January.