Cibecue Creek waterfall pouring through canyon narrows, White Mountain Apache Reservation, Arizona, USA