Dubai Marina skyline at dawn, Dubai, United Arab Emirates, November 2011.