Eggar moth {Trabala vishnou} female, Phou Fa, Pongsali, north Laos.