Eurasian Wryneck (Jynx torquilla) profile on ground, Europe