Eyebright (Euphrasia rostkoviana) flowering, Bavaria, Germany