Four Grey partridges (Perdix perdix) on snow, Kauhajoki, Finland, January.