Gatklettur, Arnarstapi, Snaefellsnes Peninsula, Iceland, March 2017.