Giant Panda (Ailuropoda melanoleuca), Bifengxia Panda Base, Sichuan, China