Giant panda (Ailuropoda melanoleuca) cub in snow among bamboo, Sichuan Giant Panda Centre, Sichuan, China.