Giant panda (Ailuropoda melanoleuca) cub, Sichuan Giant Panda Centre, Sichuan, China.