Giant Panda (Ailuropoda melanoleuca), Shenshuping Panda Base, Wolong Nature Reserve, Sichuan, China