Giant Panda (Ailuropoda melanoleuca) six-to-eight month old cub, Bifengxia Panda Base, Sichuan, China