Giant sequoia (Sequoiadendron giganteum) Sierra Nevada, California, USA, May.