Greylag Goose (Anser anser) flying, Lower Saxony, Germany