Hybrid Turaco, cross between Prince Ruspoli's turaco (Touraco de Ruspoli) and White-cheeked turaco (Touraco leucotis) Ethiopia.