Karo boys with decorative skin painting. Karo tribe, Omo river, Ethiopia, November 2014