Karo boys with decorative skin painting.Territory of the Karo tribe. Omo river. Ethiopia, November 2014