Lake Ravelobe, Ankarafantsika National Park, Madgascar.