Lappet Faced Vulture (Torgos tracheliotos) and Brown-necked Raven (Corvus ruficolis) at a animal skeleton. Dilia Achetinamou, Termit Tin Toumma National Park, Sahelo-Saharan Biome, Niger.