Orang utan resting {Pongo pygmaeus} C Atlanta zoo, Georgia, USA