Overflow pools next to lake in mountains, Ladakh, India