Patas monkey {Erythrocebus patas} mother & baby, Laikipia Plateau, Kenya.