People touching friendly Grey whale (Eschrichtius robustus) San Ignacio Lagoon, Baja California, Mexico