Phayre's leaf monkey (Trachypithecus phayrei). Phu Khieo Wildlife Sanctuary, Thailand.