Portrait of male Scalefin anthias (Pseudanthias squamipinnis) swimming in open water, Ras Katy. Sharm El Skeikh, Sinai, Egypt. Gulf of Aqaba, Red Sea.