Razorbill (Alca torda), Schleswing-Holstein, Germany