Red-necked wallaby (Macropus rufugriseus rufugriseus) feeding, Victoria, Australia