Ring-tailed Lemur (Lemur catta) jumping, Anja Park, Madagascar