Ring-tailed Lemur (Lemur catta) pair basking, Anja Park, Madagascar