Ring-tailed lemur (Lemur catta) portrait, Berenty Reserve, Madagascar, Madagascar