Ringtail Lemurs (Lemur catta) playing. Madagascar.