Rosy Footman moth (Miltochrista miniata) Whitelye, Monmouthshire, Wales, UK.