Seagrass filefish (Acreichthys tomentosus), yellow phase. Tulamben, Bali, Indonesia.