Six-spot burnet moth (Zygaena filipendulae) resting on Rush in marshy grassland. The Netherlands. July.