Spicebush Swallowtail Butterfly (Papilio troilus), Family Papilionidae, Ohio, USA.