Spicebush swallowtail butterfly caterpillar going to chrysalis stage (Papilio troilus) Philadelphia, USA