Square-spot anthias (Pseudanthias pleurotaenia) male on black background, Indonesia, Indo- Pacific.