Tree spurge (Euphorbia dendroides) flowers, Topolia, Crete, Greece, April 2009