Two juvenile white tailed prairie dogs {Cynomys leucurus} on alert at burrow, Colorado USA